Cart

  • Geen producten in uw winkelwagen.

Algemene voorwaarden:
Algemeen
Artikel 1 – Algemeen 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Toverspiegel webshop en op alle aanbiedingen en overeenkomsten die tot stand komen tussen u en de Toverspiegel webshop.
Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1. de Toverspiegel kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.2. De op de webshop vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van betalen, aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte en/of uw locatie. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.
Artikel 3 – Uw gegevens
3.1. U moet er zorg voor dragen dat al uw actuele gegevens, zoals in de webshop gevraagd worden (o.a. e-mailadres, adresgegevens, bankrekeningnummer etc.) volledig en juist ingevuld worden. U garandeert dat u wettelijk bevoegd bent om gebruik te maken van de Toverspiegel webshop. Wij behouden het recht om aangifte te doen bij de politie indien u onjuiste gegevens verstrekt.
3.2. de Toverspiegel garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
3.3. de Toverspiegel zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mail-adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.
3.4. U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen in de Toverspiegel webshop ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat door de Toverspiegel uw bestelling en de betaling van die bestelling zijn ontvangen.
4.2. Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door de Toverspiegel is geaccepteerd en bevestigd.
Artikel 5 – Levering
5.1. De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de webshop hebt aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd moet worden. De leveringstermijn is normaal gesproken binnen 5 werkdagen. In alle gevallen zal binnen het wettelijk maximum van 30 werkdagen geleverd worden.
5.2. U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
5.3. Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.
5.4. Indien u zelf een verkeerd afleveradres hebt opgegeven, dan komen de extra verzendkosten voor uw rekening.
Artikel 6 – Afkoelingsperiode
6.1. U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden.de Toverspiegel zal binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product(en) het door u betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product(en) onbeschadigd is/zijn, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt en voorzien is/zijn van de originele verpakkingen en (info)kaartjes.
6.2. De kosten van het terugzenden van het betreffende product(en) komen voor uw eigen rekening.
6.3. Sieraden, accessoires en bad-/strandartikelen worden om hygiënische redenen niet terug genomen.
Artikel 7 – Garanties
7.1. de Toverspiegel garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de in de webshop vermelde specificaties.
7.2. U dient het geleverde product(en) op het moment van de levering/ontvangst, in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het product(en) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
7.3. Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de Website vermelde specificaties, zal de Toverspiegel binnen dagen 30 na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd.
7.4. Na verloop van de in artikel 7.3 genoemde garantietermijn is de Toverspiegel gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
7.5. De garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de Toverspiegel, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product(en) of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product(en) niet bestemd is/zijn.
Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
8.1. de Toverspiegel blijft volledig eigenaar van het geleverde product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
Artikel 9 – Betaling
9.1. Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met uw creditcard of met iDEAL. Wanneer u een door de Toverspiegel verstrekte en op het moment van aankoop geldige kortingsbon of code ter beschikking heeft kunt u deze bij de betaling gebruiken om een deel van het verschuldigde bedrag mee te betalen.
Artikel 10 – Incassokosten
10.1. Indien u in gebreke blijft bij uw betalingsverplichtingen, kan de Toverspiegel niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle kosten die Toverspiegel moet maken ter verkrijging van haar vordering. De incassokosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom. Als de Toverspiegel kan aantonen dat zij hogere incassokosten heeft moeten maken dan het hiervoer genoemde minimum, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1. Indien een door de Toverspiegel geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van de Toverspiegel jegens u zoals in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 7. is omschreven.
11.2. De aansprakelijkheid van de Toverspiegel voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf, dan is Toverspiegel in het geheel niet aansprakelijk.
11.3. de Toverspiegel sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid haar webshop te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op haar webshop onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van de Toverspiegel, waaronder de webshop, door een derde.
11.4. Op de webshop kunnen programma’s, sterren /personen en bladen worden genoemd. De Toverspiegel heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze programma’s en bladen of over de gedragingen van sterren en kan daarvoor dan ook niet aansprakelijk worden gehouden.
11.5. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Toverspiegel of haar ondergeschikten.
Artikel 12 – Overmacht
12.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Voorbeelden daarvan zijn betalingsstoringen, internetstoringen, stroomstoringen, het uitblijven prestaties van derden zoals toeleveranciers.
Artikel 13 – Verwijzingen
13.1. De webshop kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. De Toverspiegel heeft geen zeggenschap over deze websites. De Toverspiegel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
Artikel 14 – Diversen
14.1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
14.2. De administratie van deToverspiegel geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
14.3. de Toverspiegel is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
14.4. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De Toverspiegel zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door de Toverspiegel aangepast worden.

Welkom bij de Toverspiegel

De Toverspiegel is meer dan een sfeervolle kinderkleding winkel in Eindhoven.

Je vind er niet alleen een uitgewogen collectie hippe kinderkleding van maat 50 t/m 164,  maar ook leuk authentiek speelgoed, knuffels, tassen, sieraden en andere kinder kado’s

Puur, basic, stoer, eigenwijs, authentiek, kwaliteit, comfort en duurzaam zijn de sleutelwoorden voor onze collectie.

Service en advies staan bij ons hoog in het vaandel, als je keuze een kadootje is pakken wij het gratis feestelijk voor je in. Bij een bestelling van € 50 of meer betaal je geen verzendkosten.

Contactgegevens

Neem met de onderstaande gegevens contact met ons op. Via ons telefoonnummer zijn wij tijdens de kantooruren te bereiken.

Vestigingsadres winkel (afhalen goederen)
Bergstraat 12
5611 JZ Eindhoven
T.+31 (0)40-8435496

Klantenservice
Telefoon: +31 (0)40-8435496  (tijdens winkeltijden)
E-mail: info@detoverspiegel.com

Veilig betalen

Wanneer u bij online een order plaatst gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. U kunt bij ons veilig betalen met iDeal.

ideal